Za’u ’awsiteng

’ekong ’ong nìk’ong
vay txon’ong ka fìtsong
’ekong ’ong nìk’ong

awnga zola’u ne fìtseng
fte ftxozä sivi ’awsiteng

lì’fya awngane za’u nì’eng
ha pivängkxo ko ’awsiteng

awnga stäparsìm ylltxepro
fte läpivawk nì’eoio

awnga nìwotx srivew ko
’ia nìftxavang mì hato

tì’o’ awngane nì’eng za’u
ayhetuwong eylanne slu