When my love and I parted | Krr a hum fìtsap moe

Dieses Lied ist von der irischen Band Solas. Ich liebe die Poetik der letzte Zeile – grandios!

Fìtìrol za’u ta pongu pamtseoä alu Solas. Txasunu oer syena lì’ukìng – fyole!

krr a hum fìtsap moe,
lamu wew hufwe
krr a hum fìtsap moe,
tìyawn aketsukplltxe
hufwa oeri txe’lan tsngerawvìk
san ma yawntu, za’u oehu sìk.
neto molìn oe pota
ulte fwew txampayka

krr a hum fìtsap moe,
kea tsngawpay ke lu moer
nìawnomum, lu ngäzìka zìsìt apxay
yayol a mì utral sneyä mokrit reykerol
ulte tsawkeyä atanvi mì tampay tsurokx nìyol

tìhusumìri lu syä’ä – tìtsngusawvìk kelsar lu
slä nìmun ultxa sayi ngaya yawntu
kea syay ke tsun ’eykivì’awn oeta yawntut
ha pori txe’lan lu kilvan sì pum oeyä txampay lu