Keltrrtrra Tì’eylan (Ìstaw sì Syuku)

Zìsìtam loleiu oeru apxa meuia. Fìvur sroler mì fìlok Karyu Pawlä. Solunatsu por a fì’uri teya si oer nìtxan. Nga tsun vurur tivìng mikyun tengkrr erinan. Ngane zivawprrte’.


Ayngaru fìvurit a tì’eylanteri Ìstawä sì Syukuä

New oe piveng ayngar teri zeya tì’eylan. Zey pelun? Taluna fìtì’eylan lu pum a mìkam tutan sì syaksyuk. Srekrr ke lolen fìtìfkeytok kawkrr. Fìtì’eylanìri pefya len, set tìng mikyun …

Txono krra tutan a’ewan alu Ìstaw tarmìng nari pxawparo txanlokxeyä, tsìk stolawm pol hawmpamti astxong a mì na’rìng. Olomum pol futa kea snanantang ke sim. Slä nìfkeytongay smon poru frazawr na’rìngä; tafral olomum futa fìzawr syaksyukta za’u. Pole’un pol futa nari si keynven ne pamä tsim.

Nì’i’a rolun pol syaksyukä linit a mì tal lolu poru txukxa skxir a ftu ’etnaw askien ne mepun aftär. Lam fwa skxir za’u ta säfrìp nantangä. Tsari reypay wrrzera’u.

Hufwa Ìstaw nari sarmi tengkrr lerok, tsatutanìri fìswirätsyìp txopu soli nìtxan kuma new hivifwo nìwin, slä ftxey tsyìl ftxey tskawr ke tsolunslu. Fte syaksyuktsyìpit sleykivu mawey, Ìstawl poru stxenutolìng rina’ti sì mautiti a mol’an pol nìsyen. Polängkxo Ìstaw kop swirätsyìphu nìmwey nì’angosì ulte nìngay lam fwa sngolä’i ’ewana tsatutan mal livu syaksyukur.

Keng tolung pol Ìstawru futa sìn skxir yem ’umtsat a holena li pol mì sämunge, fteke reypay vivar wrrziva’u—ulte, irayo Eywaru, flolä. ’A’awa txono ahay Ìstaw ioanglok ’olì’awn fte poru tìhawnu sivi ulte vivar skxirti vivewng.

Tìmweypey ’ewana Na’viyä soleia. Nì’i’a tsolun ioang tsyivìl nìmun ulte polähem krr a plltxe san kìyevame sìk. Srefwa syaksyuk holum, poru Ìstaw syaw Syuku. Mefeyä tì’eylanìri azey fko tsun piveng nì’ul … slä hayalo alahe.

Meforu Eywata livu syawn.