Bí thusa mo shúile | Livu Lun

Bí thusa mo shúile ist ein irisches Lied, das ich zuerst in der Variante von Máire Brennan hörte. Ich musste es einfach übersetzen!

Lu tìrol leNgälngì pum alu Bí thusa mo shúile, a stolawm oel fa srey ta Máire Brennan alo a’awve. Loleiu oeru tìkin a ralpeng!

livu lun fwa sìlpey oe
ma Nawmtu kifkeyä
teya sivi oey(ä) tìreyur
fa tìtslam sì tìmweypey
livu oeyä tireamì
mì fratxon sì fratrrmì
tengkrr herahaw sì leru txen
fa tìyawn oer teya si

livu oeyä fyawìntxuyu
lì’ufa sì hem oeyä
’ì’awn nìlkeftang oehu
fte oe kivame
kxuwä* oeru tìhawnu si
oey(ä) ätxäler tìng mikyun
kelkuti tivìng oeru
mìfa txe’lan ngeyä

kxuwä : mì srey lesngä’i fìlì‘ukìngvi lamu kxuta, a lu keyawr set ’awsiteng hu kemlì’u alu hawnu fu tìhawnu si.